Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv o prodeji zboží, uzavřených mezi společností KBNK s.r.o., IČO: 625 01 801, se sídlem Palackého 780, 394 68 Žirovnice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4727, jako dodavatelem (dále jen „Prodávající“) a jeho odběratelem (dále jen „Kupující“) (dále jen „Kupní smlouva“; Prodávající a Kupující dále společně také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“). Tyto VOP neplatí pro Kupní smlouvy, v nichž bylo vysloveně sjednáno vyloučení těchto VOP. Tyto VOP se vztahují pouze na Kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 OZ.
  2. Kupní smlouva je tvořena následujícími dokumenty:
   1. cenová nabídka Prodávajícího;
   2. objednávka Kupujícího, která obsahuje identifikaci (číslo a datum vystavení) cenové nabídky Prodávajícího; a
   3. tyto VOP.
   Kupní smlouva je uzavřena nepodmíněným přijetím cenové nabídky Prodávajícího a těchto VOP ze strany Kupujícího, a to formou objednávky Kupujícího doručené Prodávajícímu. V případě, že objednávka Kupujícího obsahuje jakékoliv dodatečné podmínky nebo odchylky od cenové nabídky Prodávajícího a/nebo těchto VOP, je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem, kdy Prodávající objednávku Kupujícího písemně potvrdí.
   Veškeré případné změny a dodatky uzavřené Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
  3. Veškeré dodávky poskytované v rámci Kupní smlouvy se provádějí výhradně na základě Kupní smlouvy, včetně těchto VOP. Tímto se vylučuje použití všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud nejsou Prodávajícím písemně akceptovány.
  4. Individuální smluvní ujednání mezi Smluvními stranami mají přednost před těmito VOP. Tato individuální smluvní ujednání vyžadují písemnou formu.
 2. Úhrada kupní ceny
  1. Pokud není mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, nastává právo Prodávajícího k fakturaci okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo prvnímu dopravci, pokud bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto odeslání zboží.
  2. Kupní cena včetně všech daní a poplatků musí být zaplacena v termínu splatnosti v dohodnuté měně a bez srážek. Kupující není oprávněn platby kupní ceny zadržet nebo bez souhlasu Prodávajícího započíst proti jakýmkoliv svým pohledávkám vůči Prodávajícímu.
  3. Doba splatnosti faktur vystavených Prodávajícím činí 14 dnů od jejich doručení Kupujícímu, není-li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti.
  4. Kupující, který je v prodlení se zaplacením faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ujednání smluvní pokuty nevylučuje nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé z prodlení Kupujícího ve výši, která přesahuje smluvní pokutu.
  5. Diskontní, směnečné a akreditivní náklady jsou k tíži Kupujícího.
  6. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího (zejména v případě prohlášení konkursu, vstupu kupujícího do likvidace apod.) nebo při prodlení Kupujícího s placením jakékoliv pohledávky Prodávajícího je Prodávající oprávněn zadržet i dosud nesplněné dodávky ze všech Kupních smluv uzavřených s Kupujícím, aniž to znamená porušení kterékoli Kupní smlouvy nebo právo Kupujícího na odstoupení od kterékoli Kupní smlouvy.
 3. Dodací podmínky
  1. Dodací lhůta uvedená v Kupní smlouvě začíná běžet dnem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím, není-li dohodnuto jinak. Nedodržení dodací lhůty Prodávajícím není podstatným porušením smlouvy. Dodržení dodací lhůty Prodávajícím předpokládá součinnost Kupujícího, zejména vyjasnění všech technických a obchodních podmínek. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna v důsledku porušení povinností součinnosti Kupujícího.
  2. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna v důsledku okolností vylučujících odpovědnost prodávajícího dle § 2913 odst. 2 OZ. Prodávající je povinen o těchto okolnostech Kupujícího neprodleně informovat. Trvají-li tyto překážky déle než jeden měsíc, je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Kupujícímu v těchto případech nevzniká právo na náhradu škody.
  3. Případné dodatečné požadavky Kupujícího na změnu Kupní smlouvy, jsou-li Prodávajícím akceptovány, prodlužují přiměřeně dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Kupujícího na změnu jakosti zboží, je s tím spojeno právo Prodávajícího na přiměřenou cenovou úpravu. Prodávající je v takovém případě zbaven odpovědnosti za vady, k nimž došlo v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění požadavků Kupujícího.
  4. Dostane-li se Prodávající do prodlení s dodávkou delšího než 1 měsíc, je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy jen po marném uplynutí jím stanovené přiměřené (nejméně však čtrnáctidenní) dodatečné lhůty, nejde-li o případ uvedený v odst. 2 výše.
  5. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud Kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle Kupní smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud Prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že Kupující nesplní své smluvní platební závazky. Takovou okolností mj. je, pokud Kupující nesplnil své smluvní platební závazky z dřívější Kupní smlouvy.
  6. V případě, že se Kupující dostane s převzetím zboží do prodlení delšího než 14 dnů od data doručení výzvy k odběru či převzetí, je Prodávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % smluvní ceny dodávky za každý den prodlení od data doručení výzvy k odběru a převzetí. Ujednání smluvní pokuty nevylučuje nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé z prodlení Kupujícího ve výši, která přesahuje smluvní pokutu.
  7. V případě, že se Kupující dostane s převzetím zboží do prodlení delšího než 60 dní od data doručení výzvy k odběru a převzetí, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčeny nároky Prodávajícího na náhradu škody.
 4. Přechod nebezpečí škody na zboží
  1. Předává-li Prodávající zboží dopravci za účelem přepravy Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho předání prvnímu dopravci. Přebírá-li Kupující zboží přímo, přechází nebezpečí škody na Kupujícího okamžikem převzetím zboží.
  2. Dojde-li k zastavení či zdržení dodání zboží v důsledku pokynu či přání Kupujícího, dodatečně vzniklé náklady obou Smluvních stran související s takovým zastavením či zdržením dodání zboží hradí Kupující.
 5. Jakost zboží
  1. Zboží musí mít jakost podle požadavku Kupujícího v platně uzavřené Kupní smlouvě, případně podle příslušné technické normy, resp. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží.
  2. Reklamaci zjevných vad lze uplatnit nejpozději do 8 dnů po převzetí dodávky. Reklamace je včasná, je-li v poslední den lhůty odeslána se všemi náležitostmi Prodávajícímu.
  3. K reklamaci musí být připojena kopie dodacího listu a identifikační údaje Kupní smlouvy, na jejímž základě byla dodávka realizována. Kupující je povinen popsat vadu reklamovaného zboží a připojit veškeré relevantní doklady vztahující se k reklamované vadě.
 6. Výhrada vlastnictví
  1. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem plné úhrady kupní ceny včetně případných úroků a smluvních pokut. Předchozí věta se vztahuje rovněž na dodané zboží, které bylo Kupujícím smíšeno či spojeno s jinými předměty, či jiným způsobem zpracováno.
  2. V případě platby směnkou nebo šekem je zboží uhrazeno jejich proplacením.
 7. Místo plnění
  1. Místem plnění je místo stanovené v objednávce v závislosti na způsobu dopravy:
   1. Pokud je součástí plnění ze strany Prodávajícího doprava zboží ke Kupujícímu, pak je místem plnění místo předání zboží u Kupujícího. Pokud je přeprava zajišťována jiným dopravcem nebo dopravním prostředkem Kupujícího, je místem plnění expediční sklad Prodávajícího, kde je zboží oproti potvrzení dodacího listu předáváno Kupujícímu nebo prvnímu dopravci.
   2. V případě, že je doprava zajišťována dopravním prostředkem Prodávajícího, je cena dopravy účtována ve faktuře dle skutečné vzdálenosti a dle kilometrové sazby, uvedené na cenové nabídce Prodávajícího.
 8. Vratné obaly a přepravní prostředky
  1. Zboží dohodnuté jako předmět plnění Kupní smlouvy bude dodáváno Kupujícímu ve vratných obalech. Prodávající tuto skutečnost uvede na dodacím listu a na faktuře. Při dodávce vyfakturuje Prodávající pořizovací cenu vratných obalů. Obaly jsou vratné nejpozději do 6 měsíců od předání zboží a Kupující je povinen je vrátit Prodávajícímu v místě jeho sídla. Při vrácení nepoškozených obalů Prodávající vystaví Kupujícímu opravný daňový doklad (dobropis) na částku ve výši ceny vrácených nepoškozených obalů. Druh a počet obalů bude na dobropisu.
  2. V případě, že Kupující vrátí Prodávajícímu obaly poškozené, Prodávající má právo přiměřeně snížit částku dobropisovanou Kupujícímu nebo přijetí poškozených obalů odmítnout. Pokud Prodávající přijetí poškozených obalů odmítne, Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení jejich pořizovací ceny ani její části.
  3. Prodávající je oprávněn, avšak nikoli povinen, přijmout od Kupujícího obaly i po vypršení lhůty na jejich vrácení.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 2. 11. 2021.
  2. Vztahy mezi Smluvními stranami založené Kupní smlouvou neupravené výslovně ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku (OZ).
Máte zájem o naše služby, chcete více informací, nebo potřebujete poradit?